Misiunea INSTITUTULUI  ROMAN  DE  INVENTICĂ IAŞI constă în realizarea la un înalt nivel de performanţă a cercetării ştiinţifice, în domenii specifice, în context naţional şi internaţional, răspunzînd necesităţii de dezvoltare intelectuală profesională şi socială a individului şi de progres a societăţii româneşti.
Obiective, axe de dezvoltare
Diversificarea ofertelor conceptuale, de cercetare fundamentală şi aplicativă şi a serviciilor pe piaţa concurenţială şi atragerea de resurse financiare extrabugetare .
Afirmarea identităţii şi consolidarea prestigiului INSTITUTULUI  ROMAN   DE  INVENTICĂ IAŞI  pe plan regional, naţional şi european .
Promovarea cercetării ştiinţifice performante, orientarea ei spre nevoile societăţii şi racordarea la tendinţele europene .
            Satisfacerea orizontului de aşteptare al personalului, şi al beneficiarilor  într-un proces activ de comunicare.

Activităţi
1. Promovarea calităţii în cercetare şi managementul academic.
            Optimizarea cadrului instituţional al INSTITUTULUI  ROMAN  DE  INVENTICĂ IAŞI, orientarea viguroasă spre cercetare performantă, în condiţiile aplicării sistemului de indicatori calitativi şi care constituie premiza  asigurării calităţii proceselor sistemice inovative prin certificarea acestora.
2. Orientarea spre nevoile comunităţii
            Întărirea legăturii cu mediul socio-economic de inserţie local, regional şi naţional permite orientarea ofertei spre satisfacerea nevoilor acestuia şi contribuţia institutului la integrarea ei în spaţiul de valori naţionale.
3. Întarirea dimensiunii internaţionale.
            INSTITUTULUI  ROMAN  DE  INVENTICĂ IAŞI  este parte integrantă a comunităţii ştiinţifice şi academice naţionale şi prin aceasta a comunităţii internaţionale în cadrul căreia trebuie să-şi afirme identitatea şi să-şi consolideze prestigiul.
4.Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale.
            Baza materială reprezintă o premiză a competitivităţii cercetării ştiinţifice precum şi o condiţie pentru crearea unui mediu de muncă adecvat pentru echipele de cercetare, personalul şi studenţii antrenaţi.
5.Promovarea managementului strategic.
Planificarea strategică, fundamentarea deciziilor şi exercitarea controlului asigură descentralizarea actului de management la nivel de laborator şi echipa de proiect, determinînd gestionarea eficientă a fondurilor bugetare şi atragerea de fonduri noi prin implicarea întregului personal.
6. Dezvoltarea sistemului şi a mecanismelor de comunicare.

 

Transformarea INSTITUTULUI  ROMAN  DE  INVENTICĂ IAŞI  într-o instituţie de comunicare în care un membru din colectiv devine un partener activ al institutului. Optimizarea şi procedura în procesul de comunicare permite crearea unui climat de încredere şi cooperare în cadrul institutului, bazat pe transparenţă decizională şi elaborarea de reglementări interne de organizare.
7. Acţiuni de colaborare
Colaborarea colegilor care lucrează în cadrul institutului îmbracă diferite forme:
Colaborarea cu cercetători ale unităţilor de cercetare şi catedrelor din universităţile Bucureşti , Cluj-Napoca, Timişoara, Galaţi, Sibiu pentru un parteneriat in promovarea de proiecte de cercetare.
 Colaborări în organizarea şi participarea la conferinţe şi simpozioane organizate în diferite centre universitare (Conferinţele internaţionale, Simpozioanele şi Conferinţele organizate la Universităţile din Bucureşti, Cluj, Timişoara, Sibiu, Bacău, Suceava etc.
Implicarea cadrelor institutului în organizarea şi participarea la Saloanele Mondiale şi Internaţionale de invenţii de la Bruxelles, Geneva, Iaşi, Pittsburgh, Varna, Barcelona, Casablanca, saloane la care Institutul a obţinut un număr mare de medalii de aur, argint şi bronz.
Specializări efectuate de membrii din Institut la Universităţi din străinătate: University of Illinois-SUA, (studii de doctorat), Universitatea Paul Sabatier-Toulouse, Franţa (specializare), Universitatea Catolică Bruxelles (bursă de mobilitate), Universitatea Tehnică din Budapesta (specializare).
Colaborări cu cadre didactice de la Universitatea tehnică din Chişinău privind elaborarea unor cursuri şi manuale universitare de inventică , ingineria valorii şi asigurarea şi controlul calităţii.
Participări ale  membrilor Institutului la Conferinţe şi Simpozioane Internaţionale: DAAAM Symposium, Symposium in Virtual Reality, Chicago, World Automation Congres – Montpelier, Franţa, Quatorzieme Colloque GRETSI- Metz – Franţa.
  Opţiunile tematice pentru cercetare ştiinţifică de perspectivă
În cadrul INSTITUTUL  ROMAN  DE  INVENTICĂ IAŞI  să se realizeze cercetări fundamentale şi aplicative vizând îmbunătăţirea performanţelor sistemelor de fabricaţie din economia reală, creşterea calităţii produselor realizate, creşterea productivităţii şi reducerea costurilor de fabricaţie, deziderate ale producţiei moderne, atinse prin cercetări privind optimizarea constructivă şi funcţională a utilajelor de fabricaţie şi a echipamentelor tehnologice, privind supravegherea, controlul şi diagnoza proceselor şi a utilajelor, privind sistemele de corecţie off şi on-line a erorilor datorate diferiţilor factori perturbatori ai procesului de prelucrare, privind căile de asigurare a calităţii produselor etc.

Obiectivele de cercetare sunt legate direct de activitatea de formare a resurselor umane realizată de către membrii Institutului, atât în ceea ce priveşte specializarea  în domeniul cercetării in domeniul inventicii, cât şi specializările în domeniile de competenţă ale conducătorilor proiectelor de cercetare  .

Domeniile (subdomeniile) de cercetare în care Institutul Naţional de Inventică Iaşi îşi va desfăşura activitatea în anii urmatori şi în perspectivă:

 1. Cercetare fundamentală pe următoarele direcţii:

I.1. Ingineria performanţei:

 1. Bazele logice şi psihopraxiologice ale performanţei umane;
 2. Caracteristicile generale şi specifice ale performerului;
 3. Performanţa psihică, psihofizică şi fizică;

I.2.Praxiologie, logică şi algoritmizarea creaţiei tehnice:

 1. Proceduri, tehnici şi metode logice de creaţie;
 2. Modelarea şi tratarea proceselor de creaţie tehnică prin metodele inteligenţei arficiale.

I.3. Psihologia creaţiei tehnice:

 1. Psihognoseologia şi psihosociologia creaţiei tehnice;
 2. Psihopedagogie, demersuri, tehnici şi metode intuitive de creaţie.
 3. Promovarea performanticii, inventicii (ca ştiinţă) şi a invenţiilor la nivel naţional şi internaţional.

II.1. Promovarea performanticii şi inventicii pe plan naţional şi internaţional:

 1. Pregătirea cadrelor de inventologi şi inventatori de profesie;
 2. Structurarea şi perfecţionarea continuă a unui învăţământ creator la toate nivelele de pregătire;
 3. Elaborarea de programe analitice la disciplinele cu profil de inventică;
 4. Elaborarea de lucrări ştiinţifice şi susţinerea în faţa forurilor ştiinţifice internaţionale a teoriilor şi metodelor elaborate în domeniul inventicii;
 5. Acreditarea României prin I.N.I. Iaşi la organizaţii internaţionale de profil;
 6. Organizarea de conferinţe internaţionale de inventică.

II.2 Promovarea protecţiei proprietăţii industriale şi a invenţiilor româneşti:

 1. Promovarea necesităţii protecţiei obiectelor proprietăţii industriale;
 2. Susţinerea logistică la realizarea legăturilor inventator - mediu economic în vederea aplicării industriale a invenţiilor;
 3. Organizarea saloanelor internaţionale de invenţii în ţară;
 4. Participarea la saloanele internaţionale de invenţii în străinătate.